Poppy frenzy
Poppy frenzy
Taken in North Shropshire/Welsh Border garden.